Příprava na manželství a rodičovství


Chceme přispívat k tomu, aby mladí lidé vstupovali do manželství vztahově a emočně kompetentní, zralí přijmout výzvy a povinnosti, které rodinný život obnáší.

Kurz Škola partnerství

Kurz Škola partnerství nabízí mladým lidem netradiční příležitost prohloubení a rozvoje vztahu, vzájemného poznávání a přípravy na plnohodnotný společný život. Je určen nesezdaným párům ve věku cca 18 -35 let, kteří uvažují o manželství. Probíhá formou pěti na sebe navazujících 3 hodinovýh setkání, na kterých jsou probírána různá témata, např. vliv původní rodiny, očekávání od manželství, komunikace, finanční hospodaření rodiny, mezi domovem a karierou, etické otázky předávání lidského života apod. Setkání jsou interaktivní, účastníci mají prostor pro diskusi a sdílení.

Školská primární prevence

Jedná se o přednáškovou činnost osvětového charakteru. Nabízí kvalitní odborné informace o lidské fyziologii a sexualitě s cílem poukázat na pozitivní stránky sexuality v kontextu vztahu. Vůči této pozitivní stránce je pak popsáno a diskutováno také rizikové sexuální chování. Je určena žákům 9. tříd základních škol.